پهنه‌ي‌ سرزمين‌هاي‌ جدا شده‌ از ايران‌ در اثر قراردادهاي‌

                     گلستان‌ و تركمان‌چاي‌

 

الف‌ ـ در منطقه‌ي‌ كنوني‌ قفقاز كه‌ پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌ در سال‌ 1370 خورشيدي‌، به‌ صورت‌ جمهوري‌هاي‌ مستقل‌ سربرآوردند:

 (جمهوري‌ آذربايجان‌) اران:   ‌86600        كيلومتر مربع‌

جمهوري‌ ارمنستان :          ‌29800         كيلومتر مربع

جمهوري‌ گرجستان :          ‌69700        كيلومتر مربع

جمع :                            ‌186100        كيلومتر مربع‌

ب‌ ـ سرزمين‌هايي‌ كه‌ به‌ صورت‌ واحدهاي‌ جدا، بخشي‌ از جمهوري‌ فدراتيو روسيه‌ مي‌باشند:

 داغستان :                          ‌50300         كيلومتر مربع‌

اوستي‌ شمالي :                  ‌8000         كيلومتر مربع

چچن‌ستان :                       ‌15700        كيلومتر مربع

انيگوش‌ستان :                     ‌3600         كيلومتر مربع

كاباردين‌(قاباردين‌) ـ بالكارستان : 12500     كيلومتر مربع

جمع :                                ‌77600        كيلومتر مربع

جمع‌ كل‌ قفقاز :                   276200        كيلومتر مربع‌

 بخش‌هاي‌ كوچك‌ ديگري‌ نيز دستخوش‌ تغييراتي‌ شده‌اند كه‌ در اين‌ محاسبه‌ منظور نشده‌اند.

 * توضيح‌ آنكه‌، ايالت‌ خودمختار كوراباغ‌ (قره‌باغ‌) كوهستاني‌ و ايالت‌ خودمختار نخجوان‌، در داخل‌ خاك‌ جمهوري‌ آذربايجان‌ و ايـالت‌هاي‌ خـودمختار اوستـي‌ (اوسطـي‌) جنـوبي‌، آبخازستان‌ و اوشارستان‌، در داخل‌ خاك‌ جمهوري‌ گرجستان‌ قرار دارند.

 

   منبع: آذرپادگان

/ 0 نظر / 9 بازدید