نمايندگي " ليدر " باكو در اسراييل

                                                                 عارف محمدزاده

 

در ميان دولتهاي جهان، كمتر دولتي را مي‏توان‏ يافت كه به اندازة دولت باكو در خدمت سياستهاي توسعه‏طلبانة رژيم صهيونيستي قرار گرفته باشد. دولت حاكم بر ايران شمالي (جمهوري‏آذربايجان) كه پس از فروپاشي شوروي به وجود آمد، طي شانزده سال كه از عمر آن مي‏گذرد، خدمات گسترده‏اي را به رژيم صهيونيستي ارايه داده است، به گونه‏اي كه امروز ابعاد نفوذ رژيم صهيونيستي در ايران شمالي به صورت چشمگيري گسترش يافته است.

از لحاظ اقتصادي، كافي است بدانيم كه دولت باكو، به تنهايي بيش از سي درصد از نفت مورد نياز اسراييل را تأمين مي‏كند و طي روزهاي اخير مقامات باكو اعلام كرده‏اند كه براي فروش گاز به اسراييل نيز آماده هستند. به بيان ديگر، دولت باكو يكي از عمده‏ترين تأمين كنندگان كالاي استراتژيك نفت و انرژي براي اسراييل است. اصولاً يكي از علل عمده احداث خط لولة باكو ـ جيهان (تركيه)، تأمين انرژي اسراييل است. مي‏دانيم كه امروز در جهان، هيچ كشوري نمي‏تواند بدون نفت و انرژي به حيات خود ادامه دهد و از اين لحاظ، دولت باكو دولتي است كه به ادامة‌ حيات رژيم صهيونيستي و گسترش دامنة‌ تجاوزات و جنايات اين رژيم عليه مسلمانان كمك مي‏كند. دولت باكو زمينه‏هاي تسلط اقتصادي رژيم صهيونيستي بر ايران شمالي را نيز فراهم مي‏كند و اسراييل در پوشش اجراي طرحهاي كشاورزي و اقتصادي حضور خود را در اين سرزمين تثبيت مي‏كند. شركت مخابراتي «باكوسل» كه شبكة تلفن همراه ايران شمالي را در اختيار دارد، متعلق به اسراييلي‏هاست. در زمينة روابط سياسي، كافي است به اين نكته اشاره شود كه دولت باكو از معدود دولتهاي حاكم بر كشورهاي اسلامي است كه اجازة گشايش سفارت به رژيم صهيونيستي را در باكو داده است و پرچم منحوس اسراييل ـ اين دشمن درجه اول مسلمانان جهان ـ سالهاست كه در باكو در حال اهتزاز است. مقامات دو رژيم همواره درحال انجام سفرهاي متقابل هستند. روابط دو رژيم ضداسلامي، به حدّي رسيده است كه چندي پيش دولت باكو با برپايي «كنگرة يهوديان جهان» در باكو موافقت كرده بود!؟.

هر سال، در سالگرد تأسيس رژيم نامشروع و تجاوز پيشة اسراييل، مراسمي در باكو برپا مي‏شود كه مقامات باكو در آن شركت مي‏كنند و رييس دولت باكو بدين مناسبت، پيام تبريك به همتاي اسراييلي خود ارسال مي‏كند.

در زمينة فرهنگي نيز دولت باكو تلاش مي‏كند تا دولت صهيونيستي را به عنوان «دولتي دوست» به مردم شيعة‌ ايران شمالي معرفي كند و در اين زمينه اقدامات مختلفي مانند برگزاري مراسم هفتة‌ فيلم اسراييل در باكو، تأسيس جمعيت دوستي با اسراييلي‏ها و ... انجام مي‏گيرد.

از سوي ديگر، رژيم حاكم بر ايران شمالي ازمعدود رژيمهايي است كه همكاري رسانه‏اي با اسراييل و شبكة تبليغاتي صهيونيستي جهاني دارد. شبكه‏هاي تلويزيوني و مطبوعات دولتي باكو از انتشار اخبار و مطالب ضد صهيونيستي و اخبار مربوط به جنايات و نسل‏كشي اين رژيم منع شده‏اند.

طي تجاوز اخير اسراييل به لبنان، رسانه‏هاي دولتي و نيمه‏دولتي باكو، شيوة خاصي را به نفع متجاوزان صهيونيست و عليه مسلمانان لبنان در پيش گرفتند، در نخستين روزهاي جنگ رژيم صهيونيستي با لبنان، اين رسانه‏ها سكوت كردند و در روزهاي بعد، تنها به نقل اخبار از رسانه‏هاي غربي و صهيونيستي اكتفا نمودند. رسانه‏هاي دولتي باكو، مسلماناني را كه در مقابل اسراييل از ميهن و دين خود دفاع مي‏كنند، «تروريست» مي‏نامند. به طور كلي، در انعكاس اخبار مربوط به جنايات اسراييل و مظلوميت مسلمانان لبنان و فلسطين، رسانه‏هاي دولتي و نيمه‏دولتي باكو كاملاً از رسانه‏هاي اسراييل پيروي مي‏كنند. و اين حاكي از توافق‏هاي پنهاني ميان مقامات باكو با رژيم صهيونيستي است...

علي‏رغم اقدامات تبليغاتي و سياسي رژيم باكو درتوجيه يا پنهان ساختن ابعاد گسترده روابط خود با اسراييل، مردم ايران شمالي به شدت داراي روحية ضد اسراييلي هستند و اين روحيه روز به روز تقويت مي‏يابد. اصولاً يكي از علت‏هاي مهم مخالفت مردم ايران شمالي بخصوص جريان اسلامگرا در اين كشور با رژيم باكو، به سياست «يهودي پرستي» اين رژيم مربوط مي‏شود. چنانكه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نيز يكي از مهمترين علل مخالفت و مبارزة مردم با رژيم شاه، سياست «يهودي پرستي» اين رژيم بود. شاه نيز براي اسراييل نفت مي‏داد و مانند سران حكومت باكو با اسراييل روابط امنيتي برقرار كرده بود و تصور مي‏كرد كه با حمايت لابي صهيونيسم، مي‏تواند از حمايت قدرتهاي غربي برخوردار شود و به حكومت خود ادامه دهد. اما هنگامي كه توفان انقلاب برخاست و مبارزه ملت مسلمان ايران با حكومت ضد اسلامي آغاز شد، لابي صهيونيسم و قدرتهاي غربي نتوانستند از سقوط حكومت شاه جلوگيري كنند...

مقامات باكو و اسراييل، تلاش مي‏كنند با بكارگيري گستردة رسانه‏ها و مطبوعات دولتي و نيمه‏دولتي و تهديد و تطميع رسانه‏هاي غير دولتي، از گسترش روحية‌ ضداسراييلي در ميان مردم مسلمان ايران شمالي جلوگيري كنند. در اين راستا سالهاست كه همكاري رسانه‏اي بين دو رژيم برقرار شده است و چنانكه ذكر شد، رسانه‏هاي دولتي و نيمه‏دولتي باكو به تريبون صهيونيسم تبديل شده‏اند.

بيش از اين، در راستاي همكاري آشكار رسانه‏اي ميان دولت باكو و اسراييل، شبكة تلويزيوني آينس (A.N.S ) كه ظاهراً به اردوگاه مخالفان داخلي دولت باكو تعلق دارد، دفتر نمايندگي خود را در اسراييل تأسيس كرده بود. بي‏شك گشايش دفتر نمايندگي اين شبكه در اسراييل، بدون موافقت و همكاري وزارت امورخارجه و وزارت امنيت رژيم باكو ممكن نبود. طبق اخبار منتشره در محافل مطبوعاتي باكو، رژيم صهيونيستي به شبكة آينس كمك مالي مي‏كند.

شبكة تلويزيوني آينس يك شبكة ضد‏ايراني، غربگرا و تبليغ‏كنندة‌ ايدة ضداسلامي پان‏تركسيم است. گشايش دفتر اين شبكه در اسراييل، حركتي در راستاي همكاريهاي آشكار رسانه‏اي ميان دولت باكو و رژيم صهيونيستي بود. به دنبال اين حركت، اخيراً دفتر نمايندگي «شبكة تلويزيوني ليدر» نيز در اسراييل تأسيس شد. شبكة‌ تلويزيوني ليدر، شبكه‏اي به ظاهر خصوصي اما متعلق به خانوادة‌ حكومتي باكو مي‏باشد. شبكة ليدر در دورة‌ حكومت حيدرعلي‏اف و در راستاي تبليغ الهام‏علي اف به عنوان رييس جمهوري آينده تأسيس گرديد. كلمة «ليدر» به معناي «رهبر» است و نامگذاري اين شبكه نيز در راستاي ترسيم چهره‏اي شايستة رهبري از الهام‏علي اف انجام شد. هزينه‏هاي شبكة ليدر از منابع حكومتي پرداخت مي‏شود و همة‌ كاركنان و مديران اين شبكه بدون استثنا از طرفداران و وابستگان حاكميت مي‏باشند. در همة‌ اتاق‏هاي كار اين شبكة تلويزيوني، تصويرهاي متعددي از حيدر و الهام‏علي اف نصب شده است... گشايش دفتر نمايندگي اين شبكة‌ تلويزيوني در اسراييل، در حقيقت به معناي گشايش دفتر نمايندگي دايرة رسانه‏اي دستگاه رياست جمهوري باكو در اسراييل مي‏باشد. البته با وجود فعاليت سفارت اسراييل در باكو و همكاريهاي گسترده امنيتي، اقتصادي و سياسي دولت باكو با رژيم صهيونيستي و تأمين انرژي ماشين جنگي اسراييل توسط دولت باكو، گشايش دفتر نمايندگي دايرة رسانه‏اي دستگاه رياست جمهوري باكو در اسراييل اقدامي دور از انتظار نيست.

نكتة مهم اين است كه در روابط ميان دولت باكو و رژيم صهيونيستي، اين رژيم صهيونيستي است كه از لحاظ امنيتي ـ سياسي و اقتصادي به رابطه با دولت باكو به عنوان دولتي حاكم بر كشوري اسلامي به شدت نيازمند است و از امكانات اين دولت براي پيشبرد اهداف تجاوزكارانه خود بهره‏برداري مي‏كند. در حالي كه رابطه با رژيم صهيونيستي، دستاوردي براي دولت باكو ندارد. ديدگاه اشتباه حكومت باكو اين است كه تصور مي‏كند «لابي يهودي» از قدرت بي‏حساب و كتابي در جهان برخوردار است و مي‏تواند در تأمين منافع دولت باكو و حل مناقشة قره‏باغ مؤثر باشد.

در دورة حاكميت يك سالة ايلچي‏بيگ، سفارت اسراييل در باكو تأسيس شد. مقامات باكو بر اين باور بودند كه در جهان، دو نيروي تأثيرگذار وجود دارد كه عبارت از «لابي ارمني« و «لابي يهودي» مي‏باشد و مي‏توان با پيوستن به لابي يهودي در مقابل ارمنستان ايستاد و مناقشة قره‏باغ را حل كرد. اما با گذشت پانزده سال از آغاز روابط ميان رژيم باكو و رژيم صهيونيستي هنوز يك وجب از اراضي قره‏باغ آزاد نشده است و در مقابل، فقط نفوذ اسراييل در ايران شمالي افزايش يافته است.

نكتة ‌مهمي كه بايستي حكومت باكو به آن بيانديشد اينكه، رابطه با اسراييل وتقويت رژيم صهيونيستي و تأمين كالاهاي استراتژيك اين رژيم توسط دولتي حاكم بر يك كشور اسلامي، براي مسلمانان به هيچ وجه قابل قبول نيست. به عبارت ديگر رابطه دولت يك كشور اسلامي با رژيم صهيونيستي به عنوان يكي از خاستگاهها و عناصر انگيزه‏بخش براي مردم آن كشور جهت مبارزه با دولت محسوب مي‏شود و مسلمانان هيچ توجيه و تبليغات و بهانه‏اي را براي برقراري رابطه با اسراييل نمي‏پذيرند.

گشايش دفتر نمايندگي «ليدر» باكو در اسراييل، اقدامي نيست كه مردم ايران شمالي و مسلمانان نسبت  به آن بي‏تفاوت باشند, گشايش اين دفتر از سوي دولت باكو حركتي ديگر  در راستاي تأييد تجاوزگريها و نسل‏كشي مسلمانان توسط اسراييل مي‏باشد.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید